Disclaimer

De informatie op deze website wordt met zorg samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat deze informatie onvolledig is en/of onjuistheden bevat. Het Frysk Muzyk Argyf sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, voortvloeiende uit het gebruik van deze website, tenzij dergelijke schade als gevolg van opzettelijk wangedrag of nalatigheid van het Frysk Muzyk Argyf is ontstaan.

Alle rechten voorbehouden

Gebruik van de teksten en afbeeldingen van deze website is uitsluitend toegestaan ten behoeve van eigen oefening, studie of gebruik zonder commercieel oogmerk, of ter toelichting bij het onderwijs, in alle gevallen met inachtneming van de wettelijke voorwaarden.

Auteursrechten

Deze website is een project van het Frysk Muzyk Argyf. Hierop zijn de Archiefwet, de Auteurswet 1912, de Databankwet en de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Alle rechten op de database, de metadata, de afbeeldingen en de teksten zijn voorbehouden aan het Frysk Muzyk Argyf en/of aan de overige rechthebbenden op de op de website opgenomen documenten. Verveelvoudiging van de content met het kennelijke oogmerk deze openbaar te maken of het anderszins commercieel exploiteren daarvan is niet toegestaan zonder toestemming van het Frysk Muzyk Argyf en de overige rechthebbenden. Het Frysk Muzyk Argyf heeft geprobeerd alle rechthebbenden van de gedigitaliseerde documenten te achterhalen. Dit is niet in alle gevallen gelukt. Voor zover personen auteursrechtelijke aanspraken menen te hebben, kunnen zij contact opnemen met het Frysk Muzyk Argyf.